Privacy Statement

Looyen & Oostveen werving & selectie speelt een bemiddelende rol tussen werkzoekenden en werkgevers. Wij maken gebruik van de informatie die beiden partijen ons verschaffen. Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Looyen & Oostveen zal informatie met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van zowel werkzoekenden als werkgevers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen, conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Over Looyen & Oostveen

Looyen & Oostveen werving & selectie (KvKnr.: 30217491) is gevestigd op de Rijksstraatweg 42 3454 JC De Meern en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking (in de zin van de AVG). De aangewezen functionaris die toezicht houdt op de verwerking en het beschermen van de gegevens is Julian Oostveen. Te bereiken op julian@looyenenoostveen.nl, of nummer: 06-21706751.

Techniek en Cookies 

De website van Looyen & Oostveen kunt u bezoeken zonder dat we uw persoonsgegevens vastleggen. Zoals veel andere websites maakt onze site ook gebruik van cookies. Evenals veel andere websites verzamelt deze website via deze cookies bepaalde niet identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld, het IPadres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken.

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Looyen & Oostveen zal nooit gegevens verkregen uit cookies delen met derden. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. De cookies slaan geen tot een persoon herleidbare gegevens op.

Hoe en wanneer verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens zelf invult of achterlaat op onze website, als u uw cv naar ons stuurt of als u zich op andere wijze aanmeldt.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze bemiddelingsactiviteiten.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

  • U te benaderen voor vacatures die voor u interessant zouden kunnen zijn. Uitsluitend als u zich hiervoor (opt-in) heeft aangemeld.
  • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks etc.

 

Welke persoonsgegevens zullen wij bewaren?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om, onder andere, de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

  • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
  • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
  • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
  • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf heeft gedaan
  • gegevens over beschikbaarheid en verlof
  • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
  • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis

 

Met wie kan Looyen & Oostveen uw persoonsgegevens delen?

Looyen & Oostveen kan uw persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Looyen & Oostveen draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door u verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de categorie waaronder de persoonsgegevens vallen. De gegevens die Looyen & Oostveen heeft ontvangen zijn enkel beschikbaar voor Looyen & Oostveen onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

 

Werkzoekenden

Uw bemiddelingsgegevens (CV, correspondentie omtrent de sollicitatie, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar maximaal 4 weken zonder uw toestemming, 1 jaar met uw toestemming. Indien u ons toestemming heeft gegeven, krijgt u op het eind van het jaar een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. Indien u dan niet meer bemiddeld wilt worden, maakt u dat bij ons schriftelijk kenbaar. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Looyen & Oostveen. Uw gegevens worden dan definitief verwijderd.

 

Zakelijke relaties

Looyen & Oostveen beschikt over persoonsgegevens van zakelijke relaties. Het gaat om gegevens van opdrachtgevers waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Deze zakelijke gegevens zijn; naam, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Looyen & Oostveen kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten en in alle overige gevallen waarin Looyen & Oostveen hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Looyen & Oostveen heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

Uitzendkrachten en gedetacheerden

Met betrekking tot uitzenden en detacheren hebben wij onze back office uitbesteed aan onze servicepartner Easyworx, zie https://www.easyworks.nl en One People, zie https://www.oneps.nl   Zij verzorgen alle administratieve werkzaamheden die te maken hebben met het ter beschikking stellen van de medewerkers aan onze opdrachtgevers zodat wij ons kunnen richten op onze core business: de ideale match tussen werkgever en werknemer. Easyworx en One People behoren tot de grootste payroll-organisaties van Nederland en zij zijn gespecialiseerd in de back office dienstverlening. Zowel Easyworx als One People zijn NEN 4400-1 gecertificeerd en lid van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) die strenge regels op het gebied van privacyregelementen eist van haar leden.

Easyworkx en One People zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de bescherming van gegevens van de uitzendkrachten en gedetacheerden. Zij zijn namelijk een verwerkingsverantwoordelijke: iemand die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt.

Easyworx en One People ontvangen gegevens van de payroll-werknemers (betrokkenen) of via Looyen & Oostveen. Na ontvangst wordt er een arbeidsovereenkomst tussen Easyworx of One People en de betrokkene gesloten. Dit maakt dat Easyworx of One People juridisch werkgever is. De verwerkingen geschieden derhalve op grond van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de betrokkene kan direct aanspraak maken op zijn rechten via Easyworx of One People.

De verwerking van persoonsgegevens wordt echter niet in hoofdzaak bepaald door deze samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt beheerst door de arbeidsovereenkomst met de payroll medewerker. De rechten van betrokkenen op grond van de AVG, bijvoorbeeld inzage of correctie, ligt hierdoor direct bij Easyworx en One People en zal door hen worden afgehandeld. Hierdoor hoeft Looyen & Oostveen geen bewerkersovereenkomst met hen af te sluiten.

Rechten op inzage en/of wijzigen van uw gegevens

Voor alle hierboven genoemde entiteiten geldt: Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen dan kunt u contact opnemen met Albert Looyen of Julian Oostveen. Dit kan via mail of via ons telefoonnummer. Uiteraard zal Looyen & Oostveen deze gegevens slechts overhandigen en bespreken na een zorgvuldige legitimatiecheck.

 

Beveiliging

Looyen & Oostveen doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde mensen hebben toegang tot de gegevens, dit zijn Albert Looyen en Julian Oostveen.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Looyen & Oostveen met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Looyen & Oostveen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Looyen & Oostveen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Vandaar ook het groene slotje linksboven op onze site in de browser en het https:// – adres van https://looyenenoostveen.nl .

De database van Looyen & Oostveen bevat een tweestapsverificatie waardoor alle gegevens, zowel van de werkzoekenden als van de zakelijke relaties, extra goed beveiligd zijn.

 

Links

De website https://looyenenoostveen.nl bevat links, foto´s, contactformulieren en mailadressen naar en van andere sites en bedrijven. Looyen & Oostveen is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud noch de privacy praktijken van deze sites. Als u een van deze sites bezoekt adviseren wij u om het Privacy Statement van deze site door te nemen.

Opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Looyen & Oostveen werving & selectie, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Julian Oostveen: julian@looyenenoostveen.nl / 06-2170 6751.

 

Wijzigingen

Looyen & Oostveen werving & selectie kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op onze website https://looyenenoostveen.nl .