Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden werving en selectie

Deze pagina bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden werving en selectie zoals die gehanteerd worden door Looyen & Oostveen werving en selectie in techniek, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 3021.7491 en bereikbaar op telefoonnummer 06-21 70 67 51.

Artikel 1:  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden werving en selectie

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake de arbeidsbemiddeling van kandidaten door Looyen & Oostveen werving en selectie in techniek, gevestigd te De Meern. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd, en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden.
 2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Looyen & Oostveen schriftelijk zijn bevestigd (per email is uitgesloten). 

Artikel 2:  Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. Looyen & Oostveen werving en selectie in techniek: intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, gevestigd te De Meern, hierna te noemen Looyen & Oostveen;
 2. Opdrachtgever: de organisatie die door Looyen & Oostveen een kandidaat aangedragen krijgt. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd;
 3. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat.
 4. Daarnaast wordt onder arbeidsovereenkomst verstaan alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van werkgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de werkgever op kennismakingsgesprek is geweest.
 5. Een opdracht tot werving en selectie behelst de opdracht om een kandidaat te werven en selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsovereenkomst tot stand komt of dat de kandidaat anderszins werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever. 

Artikel 3:  Vrijblijvend voorstel voor opdrachtgever en overeenkomst

 1. Looyen & Oostveen stelt geheel vrijblijvend kandidaten voor bij opdrachtgevers zonder daarbij opgave te doen van NAW-gegevens.
 2. De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. Looyen & Oostveen is pas gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat of anderszins werkzaamheden laat verrichten met een door Looyen & Oostveen aangedragen kandidaat.
 3. Teneinde medewerkers op detacheringbasis of uitzendbasis aan opdrachtgevers ter beschikking te kunnen stellen is Looyen & Oostveen een samenwerkingsverband aangegaan met Easyworx en One People. Zij verzorgen als servicepartner van Looyen & Oostveen payrolling en de algehele financiële afhandeling van het ter beschikking stellen van medewerkers.
 4. De opdrachtgever stemt er middels bij het verstrekken van een overeenkomst van opdracht detachering mee in dat Easyworx of One People als uitvoerder van het ter beschikking stellen van medewerkers naar de opdrachtgever optreedt. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en hen komt tot stand nadat deze door Easyworx of One People aan de opdrachtgever is bevestigd door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging. De algemene voorwaarden van Easyworx en One People, gedeponeerd bij de KvK, zijn op iedere overeenkomst van toepassing. De opdrachtgever ontvangt na verwerking van dit inschrijfformulier door Easyworx of One people een schriftelijke bevestiging met een exemplaar van de geldende Algemene Voorwaarden. 

Artikel 4:  Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid

 1. De opdrachtgever is gehouden Looyen & Oostveen tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
 2. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Looyen & Oostveen is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat opdrachtgever is gehouden aan Looyen & Oostveen binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen.
 3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

 Artikel 5:  Aansprakelijkheid 

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een door Looyen & Oostveen aangedragen kandidaat.
 2. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Looyen & Oostveen zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Looyen & Oostveen aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
 3. Looyen & Oostveen is op generlei wijze aansprakelijk voor schade (direct en indirect en in welke vorm dan ook) en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Looyen & Oostveen tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Looyen & Oostveen samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
 5. Bij overige bepalingen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever met een maximum bedrag van € 5.000,- 

Artikel 6:  Algemene bepalingen 

 1. Indien de opdrachtgever een door Looyen & Oostveen aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek de opdrachtgever (of een daaraan verbonden organisatie) met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden, uitgaande van 25 % van het jaarinkomen van de getekende arbeidsovereenkomst tussen de kandidaat en de desbetreffende opdrachtgever.
 2. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee, uitgaande van 25 % van het jaarinkomen van de getekende arbeidsovereenkomst tussen de kandidaat en de desbetreffende opdrachtgever. 

Artikel  7:  Facturen 

 1. Aan opdrachtgever wordt op de dag van de ingang van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat, een factuur gestuurd. De facturen van Looyen & Oostveen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5 % per maand over het nog openstaade bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend. Een aanmaning daartoe is niet vereist.
 3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom. 

Artikel 8:  Bemiddelingsfee 

 1. Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
 2. Looyen & Oostveen werkt op basis van ‘no cure no pay’, waarbij alleen een bemiddelingsfee verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan de ondertekening van de arbeidsovereenkomst van de door Looyen & Oostveen aangedragen kandidaat en de opdrachtgever of wanneer kandidaat anderszins werkzaamheden verricht voor opdrachtgever.
 3. De hoogte van de bemiddelingsfee (exclusief omzetbelasting) bedraagt een bepaald percentage van het feitelijke bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, 13e maand en overige emolumenten) op fulltime basis voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van Looyen & Oostveen een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking. 

Artikel 9:  Tenslotte

 1. Looyen & Oostveen zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.
 2. Behoudens kwesties behorende bij de kantonrechter te Utrecht, met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend adviseur, bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van de overeenkomsten, opdrachten, en berekende bemiddelingsfee tussen Looyen & Oostveen en opdrachtgever en of kandidaat.
 3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van Looyen & Oostveen is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 4. Looyen & Oostveen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Looyen & Oostveen opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.