Ontvang nieuwe vacatures via RSS of

Algemene Voorwaarden detavast

Deze pagina bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden Detavast zoals die gehanteerd worden door Payroll Select Technical Services, gevestigd te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 60493909 en bereikbaar op telefoonnummer 0575 548550.  Payroll Select is onze partner aan wie wij onze back office hebben uitbesteed op het gebied van verlonen van uitzendkrachten en gedetacheerden.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Detavast

a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Payroll Select Technical Services B.V. (nader te noemen Payroll Select).
b) Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Payroll Select die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.
c) De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.
d) Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
a) Payroll Select: de besloten vennootschap Payroll Select Technical Services B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Deventer.
b) Arbeidsovereenkomst: de arbeids-(uitzend)overeenkomst tussen Payroll Select en de medewerker, waarbij de medewerker door Payroll Select in het kader van de uitoefening van het bedrijf ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever(s) om krachtens door die opdrachtgever(s) aan Payroll Select verstrekte opdracht (uitzend)arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s).
c) Medewerker: de medewerker als bedoeld sub b).
d) Opdrachtgever: de opdrachtgever als bedoeld sub b).
e) Inschrijving: het verzoek van de opdrachtgever of de intermediair aan Payroll Select om in voorkomend geval opdrachten op een bepaalde wijze uit te voeren.
f) Honorarium: het bedrag, inclusief BTW, dat Payroll Select aan de opdrachtgever factureert op basis het opdrachtgevertarief en het aantal uren waarvoor de medewerker aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, eventueel vermeerderd met de aan de opdrachtgever in rekening te brengen onkosten van de medewerker.
g) Opdracht: de overeenkomst tussen Payroll Select en de opdrachtgever op grond waarvan een medewerker door Payroll Select aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten.
h) Opdrachtgevertarief: het tarief dat Payroll Select aan de opdrachtgever in rekening brengt voor ieder uur dat de medewerker aan hem ter beschikking gesteld wordt.
i) Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging door Payroll Select van de opdracht aan de opdrachtgever.
j) Timesheet: het document waarin de door de medewerker in enige week of maand gewerkte uren, alsmede de eventueel door hem gemaakte onkosten zijn vastgelegd.
k) E-uren registratie: het door Payroll Select in stand gehouden informatiesysteem, waarin de opdrachtgever en de medewerker informatie omtrent gewerkte uren en onkosten registreren.
l) Intermediair: iedere natuurlijke of rechtspersoon die t.b.v. een opdrachtgever behulpzaam is bij het zoeken en bemiddelen van geschikte arbeidskrachten.
m) CAO-ABU: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, overeengekomen met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Artikel 3: Offertes

Alle aanbiedingen en prijsopgaven (incl. bijlagen) van Payroll Select worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt. Alle offertes zijn geldend gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

Artikel 4: Inschrijving en totstandkoming opdracht

a) De opdrachtgever en, in voorkomend geval: de intermediair, schrijven zich in bij Payroll Select. Inschrijving geschiedt met behulp van een daartoe strekkend inschrijfformulier. Payroll Select zal opdrachten afwikkelen op de in het inschrijfformulier aangegeven wijze. Door zich in te schrijven bij Payroll Select geeft opdrachtgever Payroll Select toestemming alle geregistreerde contactpersonen binnen de opdrachtgever c.q. intermediair e-mailnieuwsbrieven te verstrekken tot het moment van schriftelijke afmelding.
b) Een opdracht komt uitsluitend tot stand doordat Payroll Select een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht aanvaardt. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan de opdracht uitsluitend geacht worden te zijn aanvaard, als Payroll Select een opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
c) De opdrachtbevestiging wordt geacht de opdracht juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever schriftelijk en binnen 3 dagen na verzending tegen de opdrachtbevestiging reclameert. De opdrachtgever geeft zijn recht om tegen de opdrachtbevestiging te reclameren prijs zodra hij de medewerker tot de arbeid toelaat.
d) Het toezenden van een ingevuld opdrachtformulier aan Payroll Select wordt aangemerkt als een verzoek aan Payroll Select om de in dat opdrachtformulier omschreven opdracht te aanvaarden. Payroll Select is te allen tijde vrij dit verzoek naast zich neer te leggen.
e) Het ter beschikking stellen van blanco opdrachtformulieren aan opdrachtgevers of intermediairs schept generlei verplichting voor Payroll Select om de door middel van de opdrachtformulieren toegezonden verzoeken te honoreren.
f) Tenzij schriftelijk anders bedongen, stelt Payroll Select de medewerker niet op basis van exclusiviteit aan de opdrachtgever ter beschikking. Dat wil zeggen dat Payroll Select gerechtigd is de medewerker -al dan niet volgtijdelijk- aan verschillende opdrachtgevers ter beschikking te stellen.

Artikel 5: Duur van de opdracht

a) De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
b) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de duur van de opdracht gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst die Payroll Select krachtens de opdracht met de medewerker is aangegaan.

Artikel 6: Einde opdracht van rechtswege

Voor zover de opdracht niet op een andere wijze eerder eindigt, eindigt de opdracht in ieder geval van rechtswege op het moment dat arbeidsovereenkomst tussen Payroll Select en de medewerker eindigt.

Artikel 7: Beëindiging opdracht door opzegging van de opdrachtgever

a) De opzegging van de opdracht geschiedt te allen tijde schriftelijk. De feitelijke beëindiging van de ter beschikkingstelling door de opdrachtgever wordt niet als opzegging aangemerkt.
b) Het schriftelijke verzoek van de opdrachtgever om de ter beschikkingstelling te beëindigen met ingang van een bepaalde dag, impliceert de opzegging van de opdracht tegen diezelfde dag.
c) De bewijslast van tijdige opzegging ligt bij opdrachtgever.
d) Indien op verzoek van de opdrachtgever met de ter beschikking gestelde medewerker een proeftijd is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen, voor zover deze opzegging niet later plaatsvindt dan de dag voorafgaande aan de dag waarop de proeftijd verstrijkt.
e) Indien, ter uitvoering van een opdracht, met een medewerker:

1. een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht met onmiddellijke ingang doen eindigen door het beëindigen van de ter beschikkingstelling van de medewerker. Voor zover Payroll Select jegens de medewerker de in artikel 14, tweede lid, van de CAO-ABU, bedoelde aanzegtermijn dient te hanteren, neemt de opdrachtgever een opzegtermijn in acht gelijk aan de genoemde aanzegtermijn;
2. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (=detacheringsovereenkomst) zonder tussentijdse opzegtermijn is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht uitsluitend opzeggen tegen het einde van de looptijd van de arbeidsovereenkomst;
3. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (=detacheringsovereenkomst) met een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht uitsluitend opzeggen tegen de eerste dag waarop Payroll Select de arbeidsovereenkomst, rechtsgeldig kan (doen) beëindigen;
4. een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht uitsluitend opzeggen tegen de eerste dag waarop Payroll Select de arbeidsovereenkomst, rechtsgeldig kan (doen) beëindigen.

f) Indien de opdrachtgever de in het vorige lid vermelde opzegtermijnen niet in acht neemt, wordt hij een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het honorarium dat de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest over de periode waarin de opdracht zou hebben voortgeduurd indien de opzegging zou hebben plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid. Voor zover de omvang van het honorarium over deze periode niet voorzienbaar is, wordt de vergoeding bepaald aan de hand van het gemiddelde gefactureerde honorarium over de voorafgaande 13 weken. De betaling van de vergoeding doet geen afbreuk aan het recht van Payroll Select om een aanvullende schadevergoeding te vorderen, voor zover de schade van Payroll Select ten gevolge van de onrechtmatige opzegging de hiervoor bedoelde vergoeding te boven gaat. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien Payroll Select met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen dat er geen afnamegarantie van toepassing is.
g) Voor zover aan de medewerker bij einde van het dienstverband een transitievergoeding toekomt als bedoeld in artikel 7:673 BW, is Payroll Select gerechtigd deze vergoeding in het kader van de eindafrekening, zonder nader overleg met de opdrachtgever, aan de medewerker uit te betalen. De opdrachtgever is in alle gevallen, naast hetgeen hij (in voorkomend geval) op grond van het bepaalde onder f) aan Payroll Select verschuldigd is, gehouden aan Payroll Select de kosten te vergoeden van de uitbetaalde transitievergoeding (inclusiefwerkgeverslasten) en/of de kosten van enig andere (schade) vergoeding verband houdende met de beëindiging van het dienstverband met de medewerker.
h) Indien Payroll Select op verzoek van de opdrachtgever niet overgaat tot uitbetaling van de transitievergoeding, zal de opdrachtgever aan Payroll Select de kosten vergoeden die zij maakt in een vanwege de niet-betaling door de medewerker aanhangig gemaakte juridische procedure. Tot deze kosten behoren, zonder daartoe beperkt te zijn, de werkelijke te maken kosten van juridische bijstand van Payroll Select. Payroll Select is gerechtigd een voorschotbetaling te verlangen van in die procedure te maken kosten.

Artikel 8: Beëindiging van de opdracht door Payroll Select

a) De opdracht en de daaruit voortvloeiende ter beschikkingstelling eindigt onverwijld wegens ontbinding, te rekenen vanaf het tijdstip dat Payroll Select de ontbinding van de opdracht inroept omdat:

1. de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de betreffende opdracht of enig andere opdracht of verplichting jegens Payroll Select;
2. de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard ofwel aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend ofwel de opdrachtgever is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (de WSNP).

b) Indien Payroll Select de onverwijlde ontbinding van de opdracht inroept, laat dit onverlet het recht van Payroll Select om volledige schadevergoeding inclusief alle kosten (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vorderen van de opdrachtgever. Daarvoor geldt een minimumbedrag ter grootte van de vergoeding als bedoeld in artikel 7 f) en/of 7 g) waarbij als dag waarop Payroll Select beroep doet op de ontbinding heeft te gelden als de dag van opzegging door de opdrachtgever. Ten gevolge van de ontbinding zullen alle vorderingen van Payroll Select onmiddellijk opeisbaar zijn.
c) Het recht van Payroll Select om zich op de onverwijlde ontbinding te beroepen, laat onverlet het recht van Payroll Select de opdracht tussentijds door middel van opzegging te doen eindigen, dan wel zich op enig andere wettelijke bepaling te beroepen die tot beëindiging van de opdracht en/of de ter beschikkingstelling leidt.

Artikel 9: Ter beschikkingstelling

a) De terbeschikkingstelling vangt aan op de in de opdrachtbevestiging genoemde datum en eindigt op de dag waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd.
b) Payroll Select is, zonder aansprakelijk te zijn voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade, gerechtigd de terbeschikkingstelling op een latere datum aan te laten vangen of op te schorten indien:

1. De opdrachtgever bezwaar maakt tegen de opdrachtbevestiging, of:
2. Payroll Select niet alle voor de ter beschikkingstelling noodzakelijke documenten en gegevens beschikt, waartoe onder meer behoren:

 volledig ingevuld opdrachtformulier;
 kopie identificatiebewijs van de medewerker;
 BSN nummer van de medewerker;
 een schriftelijke arbeidsovereenkomst met de medewerker.

c) In geval dat in de arbeidsovereenkomst met de medewerker een uitzendbeding is overeengekomen, wordt de opdrachtgever geacht te hebben verzocht de terbeschikkingstelling met onmiddellijke ingang te laten eindigen vanaf het moment:

1. dat de medewerker wegens arbeidsongeschiktheid zijn arbeid niet meer kan vervullen;
2. of dat Payroll Select de opdracht heeft opgezegd of een beroep heeft gedaan op de ontbinding van de opdracht als bedoeld in art. 8 a).

De opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van Payroll Select schriftelijk aan de betrokken medewerkers te bevestigen dat er sprake is van omstandigheden als bedoeld in punt 1 en punt 2 van dit lid.

d) Payroll Select schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever indien Payroll Select, om welke reden dan ook, een medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen, aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
e) Payroll Select is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde medewerker door een andere medewerker onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Payroll Select, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
f) Indien de medewerker wordt vervangen door een andere medewerker zal de uurbeloning ten aanzien van de vervangende medewerker opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in deze Algemene Voorwaarden en zal het opdrachtgevertarief dienovereenkomstig worden aangepast.

Artikel 10: Vergunningen/documenten

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij over alle vergunningen beschikt die noodzakelijk zijn om de medewerker bij hem tewerk te stellen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij over alle documenten beschikt waarover hij op grond van de wet dient te beschikken in verband met de tewerkstelling van de medewerker.

Artikel 11: Gegevensverstrekking

a) De opdrachtgever is verplicht aan Payroll Select kosteloos alle gegevens en documenten met betrekking tot een medewerker ter beschikking te stellen waarover Payroll Select op grond van wettelijke bepalingen dient te beschikken om de medewerker bij Payroll Select in dienst te nemen en te houden.
b) In geval Payroll Select met een medewerker, dan wel met derden, een geschil heeft met betrekking tot een ter beschikkingstelling zal de opdrachtgever, op eerste verzoek van Payroll Select, kosteloos alle relevante informatie verstrekken of verklaringen (doen) afleggen die betrekking heeft op die ter beschikkingstelling. Tot deze informatie behoren óók de gegevens die Payroll Select nodig heeft in het kader van de beëindiging van het dienstverband met de medewerker, zoals gegevens ter bepaling en ten bewijze van de plaats van de medewerker binnen de afvloeïngsvolgorde van de organisatie waarin de medewerker feitelijk tewerk wordt gesteld.

Artikel 12: Timesheets

a) Tenzij een ander tijdstip is overeengekomen, ziet de opdrachtgever erop toe dat hij aan Payroll Select uiterlijk op dinsdag, vóór 17:00 uur, alle informatie verstrekt die Payroll Select benodigd voor de betaling van het loon (en overige vergoedingen) aan de medewerker over de voorafgaande week (bij maandverloning uiterlijk op de eerste dinsdag volgend op de te verwerken maand, vóór 17.00 uur) en voor de daaruit voortvloeiende facturering van het honorarium. Deze informatie omvat de door Payroll Select gevraagde gegevens, doch in ieder geval het aantal door de medewerker gewerkte uren, alsmede de door hem te declareren onkosten.
b) De in lid a genoemde informatie wordt verstrekt door middel van toezending van timesheets of door het gebruik van E-uurregistratie. De opdrachtgever blijft gehouden aan Payroll Select timesheets ter beschikking te stellen zolang niet zowel de opdrachtgever als ook de medewerker in de gelegenheid zijn van E-uurregistratie gebruik te maken.
c) In geval de in lid a) genoemde informatie door middel van timesheets aan Payroll Select ter beschikking moet worden gesteld, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat:

 aan Payroll Select het origineel van de timesheets ter beschikking wordt gesteld;
 de timesheets volledig zijn ingevuld;
 de timesheets door de opdrachtgever en de medewerker zijn geaccordeerd.

d) Onverminderd het bepaalde in leden b) en c) is Payroll Select gerechtigd betalingen aan de medewerker te verrichten en haar honorarium te factureren op grond van:

 (kopieën van) de timesheets, zolang daaruit tenminste het akkoord door de opdrachtgever blijkt;
 of de gegevens die door de opdrachtgever in de E-uurregistratie zijn ingevoerd, zonder dat de medewerker deze gegevens heeft geaccordeerd.

e) Bij een verschil tussen een door Payroll Select ontvangen timesheet en het door de opdrachtgever behouden exemplaar, geldt de door Payroll Select ontvangen timesheet als volledig bewijs van de daarin vervatte gegevens. Bij een verschil tussen de door Payroll Select via E-uurregistratie ontvangen gegevens en een later ontvangen timesheet, geldt de door Payroll Select via E-uurregistratie ontvangen gestelde gegevens als volledig bewijs van de daarin vervatte gegevens.
f) Indien de opdrachtgever en de medewerker geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent het door de medewerker gewerkte aantal uren of de omvang van de door hem in rekening te brengen onkosten, is de opdrachtgever verplicht Payroll Select hierover onverwijld schriftelijk te informeren.
g) Indien de medewerker de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie betwist en de opdrachtgever niet zijn verplichtingen uit leden a) t/m f) van deze bepaling is nagekomen, is Payroll Select, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, gerechtigd het loon van de medewerker uit te betalen op basis van de door de medewerker ter beschikking gestelde gegevens, dan wel (naar keuze van Payroll Select) dat loon te baseren op het gemiddelde van de voorafgaande 13 gewerkte weken. Payroll Select is alsdan gerechtigd haar honorarium op basis van het aldus betaalde loon te berekenen.
h) Niet nakoming van de in deze bepaling opgenomen voorschriften komen voor rekening van de opdrachtgever, óók indien de in lid a) genoemde informatie wordt verstrekt door tussenkomst van een intermediair.

Artikel 13: Verplichtingen van opdrachtgever t.a.v. zieke medewerkers

a) Tenzij ter uitvoering van de opdracht een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding is overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden medewerking te verlenen aan de re-integratie van de medewerker die wegens ziekte arbeidsongeschikt is voor de werkzaamheden waarvoor hij aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
b) In het kader van de re-integratie van de medewerker is de opdrachtgever in ieder geval gehouden, zolang de opdracht voortduurt:

 aan Payroll Select, dan wel aan de door Payroll Select aangewezen bedrijfsarts of arbeidsdeskundige, adequaat informatie te verschaffen omtrent re-integratiemogelijkheden binnen het bedrijf van de opdrachtgever;
 de medewerker, indien de door Payroll Select aangewezen bedrijfsarts of arbeidsdeskundige daartoe mogelijkheden ziet, toe te laten tot het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van eigen of ander passend werk bij de opdrachtgever;
 medewerking te verlenen aan door de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige noodzakelijk geachte re-integratiemaatregelen. Voor zover van de werkgever een bijdrage in de kosten van deze re-integratie kan worden gevraagd, draagt de opdrachtgever de betreffende kosten.

Artikel 14: Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding

a) Zolang de opdracht niet door rechtsgeldige opzegging is geëindigd, is de opdrachtgever niet gerechtigd (al dan niet aanvullend op de arbeidsovereenkomst) een rechtstreeks dienstverband aan te gaan met de medewerker.
b) In geval dat opdrachtgever en de medewerker een rechtstreeks dienstverband willen aangaan in plaats van de arbeidsovereenkomst, zal Payroll Select medewerking verlenen aan het tussentijds beëindigen van de opdracht indien en voor zover:

 het verzoek tot het tussentijds beëindigingen van de opdracht plaatsvindt op verzoek van zowel de opdrachtgever als de medewerker en;
 Payroll Select uiterlijk 10 dagen vóór de beoogde ingangsdatum van het rechtstreekse dienstverband schriftelijk wordt geïnformeerd en;
 de opdrachtgever een, voor beëindiging van de opdracht te betalen, vergoeding betaalt gelijk aan de vergoeding als bedoeld in artikel 7 f) van deze Algemene Voorwaarden.

c) Payroll Select aanvaardt geen verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid met betrekking tot de nakoming, c.q. uitvoering van de tussen de opdrachtgever en de intermediair gemaakte afspraken aangaande de rechtstreekse indiensttreding van de medewerker gedurende of na afloop van de opdracht.

Artikel 15: Verbod doorplaatsing/doorlening

Het is de opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden medewerker ter beschikking te stellen aan derden, behoudens de schriftelijke toestemming hiervoor van Payroll Select.

Artikel 16: Zorgplicht/arbeidsveiligheid

a) Opdrachtgever dient zorg te dragen en is verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden.
b) De opdrachtgever zal de medewerker tewerkstellen conform hetgeen bij inschrijving, in de opdracht en in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
c) De opdrachtgever zal aan Payroll Select en aan de medewerker vóór de aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken met betrekking tot de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
d) De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. In het bijzonder is de opdrachtgever te allen tijde gehouden aan zijn zorgplicht als bedoeld in artikel 7:658 BW voldoen.
e) Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties alsmede Payroll Select hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.

Artikel 17: Geen tewerkstelling buitenland

Het is de opdrachtgever verboden om een aan hem uitgezonden medewerker buiten Nederland te werk te stellen zonder dat de opdrachtgever Payroll Select daarin uitdrukkelijk gekend heeft en zonder dat de opdrachtgever daarvoor de schriftelijke toestemming van Payroll Select heeft verkregen. Ter verkrijging van toestemming van Payroll Select dienen te worden opgegeven het land en de plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. De opdrachtgever dient de medewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Payroll Select de toestemming aan de opdrachtgever voor het verrichten door de medewerker van de werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

Artikel 18: Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid Payroll Select

a) Payroll Select is niet belast met de werving en selectie van medewerkers. Payroll Select is niet aansprakelijk voor fouten die gemaakt worden in verband met de keuze van de medewerker, ongeacht of de werving en selectie door de opdrachtgever zelf of een intermediair is uitgevoerd.
b) Payroll Select is jegens de opdrachtgever en in voorkomend geval de intermediair slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Payroll Select verwijtbare en toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst.
c) Payroll Select is niet belast met het geven van leiding en toezicht houden op de medewerker en is derhalve niet aansprakelijk voor schade en letsel aan de medewerker of door de medewerker ten gevolge van het handelen van de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever, ongeacht of aan de medewerker ter zake een verwijt te maken valt.
d) Onverminderd het bepaalde in lid b) en c) is Payroll Select niet aansprakelijk voor:

 schade ten gevolge van het feit dat de medewerker in strijd met enig voor hem geldend relatie- of concurrentiebeding werkzaamheden uitvoert bij de opdrachtgever;
 schade die ontstaan is door handelen van een medewerker op een moment gelegen vóór totstandkoming van de opdracht;
 indirecte schade, zoals schade in de vorm van stagnatieschade, bedrijfsschade en andere gevolgschade;
 schade die de maximale uitkering te boven gaat, die de verzekeraar van Payroll Select verstrekt inzake de aansprakelijkheid van Payroll Select. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is iedere aansprakelijkheid van Payroll Select beperkt tot het factuurbedrag van de over de laatste twee maanden door Payroll Select aan opdrachtgever verzonden facturen, die betrekking hebben op de opdracht in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.

e) De opdrachtgever vrijwaart Payroll Select indien zij ten opzichte van een derde aansprakelijk is voor de hiervoor leden b) t/m d) bedoelde schade, dan wel de medewerker na voldoening van de schade aan de derde deze op Payroll Select kan verhalen. Deze vrijwaring betreft niet alleen de vordering van de derde doch ook alle kosten, waaronder de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.

Artikel 19: Aansprakelijkheid opdrachtgever

a) De opdrachtgever is, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens Payroll Select aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen op grond van de opdracht en dan wel deze Algemene Voorwaarden. Onder deze schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:

 de kosten van extra salaris voor de betrokken medewerkers, inclusief eventuele wettelijke verhogingen;
 de kosten voortvloeiende uit door UWV, dan wel andere overheidsorganen, opgelegde sancties/boetes;
 de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand in en buiten rechte die Payroll Select moet maken ter verkrijging van de schadevergoeding van de opdrachtgever, evenals de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand die Payroll Select moet maken om zich te verweren tegen de vordering van de derde.

b) Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.
c) Voor zover de schending van de verplichtingen door de opdrachtgever ertoe leiden dat Payroll Select wordt aangesproken op door derden geleden schade, zal de opdrachtgever Payroll Select daarvan vrijwaren, inclusief de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand.
d) Het in dit artikel gestelde laat onverlet het recht van Payroll Select eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen, waaronder vordering tot nakoming, en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding.

Artikel 20: Intermediair

a) De intermediair is gehouden Payroll Select adequaat en terstond te informeren omtrent alle zaken aangaande de opdrachtgever en de opdracht die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
b) Ook indien bij de totstandkoming van de opdracht een intermediair is betrokken, dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen dat opzeggingen, reclames en alle andere kennisgevingen ter zake de uitvoering van de opdracht aan het adres van Payroll Select in Deventer worden toegezonden.
c) Payroll Select is noch jegens de opdrachtgever, noch jegens enig andere derden, aansprakelijk voor fouten van de intermediair.
d) Tenzij anders overeengekomen, wordt de vergoeding/fee van de intermediair geacht te zijn begrepen in het honorarium. Uitsluitend met schriftelijke toestemming van Payroll Select is de opdrachtgever gerechtigd de vergoeding/fee voor bemiddelingsdiensten rechtstreeks aan de intermediair te betalen.
e) Indien de intermediair aan Payroll Select verzoekt ten opzichte van de opdrachtgever een betaaltermijn te hanteren langer dan 14 dagen, is Payroll Select gerechtigd een kredietwaardigheidsonderzoek te laten uitvoeren.
f) De opdrachtgever is nimmer gerechtigd zijn vorderingen op de intermediair te verrekenen met de door Payroll Select gefactureerde bedragen.
g) De intermediair heeft slechts aanspraak op de door haar bedongen vergoeding/fee, indien en voor zover de opdrachtgever het honorarium en/of door de Payroll Select gevorderde vergoedingen volledig en binnen de betaaltermijn heeft voldaan. Ingeval de opdrachtgever jegens Payroll Select in verzuim is, kan Payroll Select de eventueel aan de intermediair vooruitbetaalde vergoeding/fee als onverschuldigd betaald terugvorderen en/of verrekenen met elke vordering van de intermediair op Payroll Select.

h) In geval Payroll Select door tussenkomst van de intermediair ten behoeve van de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder uitzendbeding, dan wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangaat, staat de intermediair in voor het door de opdrachtgever te betalen honorarium.
i) Slechts met schriftelijke toestemming van Payroll Select is het de intermediair toegestaan aan de opdrachtgever toe te zeggen dat voor hem geen afnamegarantie geldt. Indien Payroll Select toestaat dat de intermediair deze toezegging doet, treedt de intermediair van rechtswege in alle verplichtingen van de opdrachtgever jegens Payroll Select uit hoofde van bepalingen 7 e), 7 f) en 24 van deze Algemene Voorwaarden.
j) De intermediair handelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden, indien de informatie bedoeld in artikel 12 a) (mede) door haar tussenkomst aan Payroll Select wordt verstrekt. In geval het ingevolge artikel 12 noodzakelijk is gebruik te maken van timesheets, archiveert de intermediair deze timesheets gedurende 8 jaar en stelt zij deze timesheets op eerste verzoek aan Payroll Select ter beschikking.
k) In geval de bemiddelaar zijn verplichtingen jegens Payroll Select en/of de opdrachtgever niet is nagekomen en de opdrachtgever het honorarium weigert te betalen, is de intermediair verplicht op eerste verzoek aan Payroll Select een vergoeding te betalen gelijk aan het volledige honorarium, verminderd met de aan de intermediair te betalen vergoeding/fee. Payroll Select is gerechtigd vorderingen uit hoofde van deze bepaling te verrekenen met elke vordering van de intermediair op Payroll Select.
l) Het bepaalde in artikel 20 k) laat onverlet het recht van Payroll Select van de intermediair een schadevergoeding op grond van artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden te vorderen in geval zij haar verplichtingen jegens Payroll Select niet nakomt.

Artikel 21: Uurloon en vergoeding

a) Het bruto uurloon van de medewerker wordt steeds vooraf aan de terbeschikkingstelling bepaald aan de hand van de CAO ABU voor uitzendkrachten of de bij de opdrachtgever geldende CAO (inlenersbeloning).
b) Het bruto uurloon komt tot stand in overleg met de opdrachtgever (of de intermediair) en wordt gebaseerd op de beloning die in het bedrijf van de opdrachtgever wordt gegeven of zal worden gegeven aan vast personeel in dezelfde functie en dezelfde leeftijd en rekening houdend met dezelfde ervaring. Deze procedure wordt ook gevoerd met het vaststellen van de vergoedingen.
c) Op verzoek van Payroll Select zal opdrachtgever de te hanteren eigen beloningsregeling per functie schriftelijk aan Payroll Select bevestigen.
d) Wanneer het loonbegrip van de bij de opdrachtgever gevolgde CAO gevolgd wordt geldt dit tevens voor: toeslagen, vergoedingen, loonsverhogingen en ADV.
e) Alle kosten voor Payroll Select over het door de medewerker verrichte overwerk, werk op zaterdag, zondag, feestdagen alsmede alle overige kosten samenhangend met onregelmatigheidstoeslagen zijn door opdrachtgever aan Payroll Select verschuldigd voor zover deze kosten uit hoofde van de CAO van de opdrachtgever of, indien van toepassing, de CAO ABU, aan de medewerker moeten worden betaald. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat bovenvermelde toeslagen op het door de medewerker verrichte werk van toepassing zijn, zal Payroll Select de beloning corrigeren en zal het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte tarief, indien noodzakelijk met terugwerkende kracht, worden aangepast en is de opdrachtgever het aangepaste tarief aan Payroll Select verschuldigd. Indien er sprake is van een verplichting tot het betalen van toeslagen is de opdrachtgever verplicht om Payroll Select hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Payroll Select kan wegens overtreden van de op de toeslagen toepasselijke regelgeving nooit door de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden. Opdrachtgever vrijwaart Payroll Select voor op bedoelde overtredingen gebaseerde aanspraken van de medewerker of derden.

f) Indien door enige aan de opdrachtgever toerekenbare oorzaak de uurbeloning en/of het opdrachtgevertarief te laag is/zijn vastgesteld, is Payroll Select gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht uurbeloning en opdrachtgevertarief op het juiste niveau te brengen en aan opdrachtgever in rekening te brengen hetgeen de opdrachtgever dientengevolge te weinig heeft betaald, waarbij opdrachtgever gehouden is het uit dien hoofde verschuldigde omgaand aan Payroll Select te voldoen. Dit laat onverlet elk recht van Payroll Select eventueel andere (aanvullende) vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen.
g) De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen opdrachtgever en de medewerker. Payroll Select kan wegens het overtreden van de op de arbeidstijd toepasselijke regelgeving nooit door opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden en opdrachtgever vrijwaart Payroll Select voor op bedoelde overtredingen gebaseerde aanspraken van de medewerker of derden.
h) De opdrachtgever bepaalt bij de inschrijving aan de hand van de functie en CAO afspraken de bruto uurbeloning. Payroll Select kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor een onjuiste uurbeloning.
i) Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt, in die zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.

Artikel 22: Aanpassing van het opdrachtgevertarief

Payroll Select is gerechtigd het opdrachtgevertarief aan te passen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit een of meer van onderstaande kostenaanpassingen ten aanzien van de opgedragen uitzendarbeid:

 Wijziging van de uurbeloning van de medewerker ten gevolge van wijzigingen van de CAO voor uitzendkrachten of van de daarbij geregelde lonen, of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
 Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijzigingen van de CAO voor uitzendkrachten of te gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift betreffende de arbeidsvoorwaarden van de medewerker in algemene zin;
 Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijziging van het werkgeversaandeel betreffende premies sociale verzekeringswetten of van overige door Payroll Select te betalen premies en pensioenpremies (daaronder steeds begrepen verhoging van die premies op grond van verhoging van de gedekte risico’s);
 Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijzigingen in de sociale lasten en/of fiscale wetgeving of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, de CAO voor uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
 Wijziging van de kosten in de ruimste zin des woord verbonden aan de uitzendarbeid voor de medewerker of voor Payroll Select wegens tewerkstelling in het buitenland;
 Verhoging van de operationele kosten welke Payroll Select maakt voor het verwerken van de payroll dienstverlening in de ruimste zin des woord.
 Daarnaast heeft Payroll Select het recht gedurende de looptijd van de overeenkomst haar prijzen en tarieven jaarlijks op 1 januari aan te passen.

Opdrachtgever zal van iedere wijziging schriftelijk op de hoogte gesteld worden.

Artikel 23: (Minimum) Honorarium / Facturering

a) Zolang de opdracht niet is geëindigd en Payroll Select gehouden is loon te betalen aan de medewerker, is de opdrachtgever het daaruit voortvloeiende honorarium aan Payroll Select verschuldigd.
b) Voor zover Payroll Select op grond van de arbeidsovereenkomst met de medewerker en/of de toepasselijke cao ABU gehouden is loon te betalen over een minimaal aantal uren wordt het opdrachtgeverstarief, ongeacht de vraag of gedurende deze uren daadwerkelijk arbeid is verricht, berekend over dat voorgeschreven minimum aantal uren.
c) Payroll Select factureert wekelijks aan opdrachtgever. Facturering geschiedt aan de hand van door de opdrachtgever akkoord bevonden timesheets.
d) Reclames omtrent facturen moeten binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij Payroll Select zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. In dat geval wordt geacht dat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de specificaties van de betreffende factuur.

Artikel 24: Honorarium ondanks einde ter beschikkingstelling

a) De omstandigheid dat de medewerker feitelijk geen werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever kan aan de in artikel 23 vermelde verplichting tot betaling van honorarium niet afdoen, tenzij:

 partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de opdrachtgever geen honorarium behoeft te betalen zolang de medewerker feitelijk geen werkzaamheden verricht;
 Payroll Select aan de medewerker geen loon verschuldigd is. Payroll Select is gerechtigd doorbetaling van het honorarium te verlangen zolang niet in rechte vaststaat dat geen loon verschuldigd is. Eventueel onverschuldigd betaald honorarium zal aan de opdrachtgever worden terugbetaald voor zover het daarop betrekking hebbende onverschuldigd betaalde loon van de medewerker kan worden teruggevorderd.

b) Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtgever gedurende de arbeidsongeschiktheid van de medewerker geen honorarium verschuldigd is, wordt de opdrachtgever desondanks het honorarium verschuldigd voor zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen in het kader van de re-integratie van de medewerker te voldoen.
c) Het bepaalde in artikel 24 a) is niet van toepassing indien schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen dat er geen afnamegarantie van toepassing is.

Artikel 25: Betalingsvoorwaarden

a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling, zonder enige korting of aftrek welke niet door Payroll Select schriftelijk is toegestaan, door overschrijving op de bankrekening zoals vermeld op de factuur van Payroll Select. Betaling via automatische incasso wordt gelijk gesteld aan overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening.
b) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, welke termijn als fatale termijn geldt.
c) Betaling dient te geschieden in Euro’s (€). Datum van betaling is de dag waarop de bank het saldo op de bankrekening van Payroll Select crediteert.
d) Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter betaling van de door de opdrachtgever uit welken hoofde ook verschuldigde rente en kosten, vervolgens ter betaling van de oudste opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een jongere factuur.
e) Reclames omtrent de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
f) Bij niet betaling binnen de sub b bedoelde termijn is de opdrachtgever een direct opeisbare wettelijke rente gelijk aan een percentage van 8% per jaar over het openstaande bedrag, vanaf de datum van verzuim, en zonder nadere ingebrekestelling, aan Payroll Select verschuldigd.

g) Bij niet betaling binnen de termijn als genoemd in artikel 25b) is Payroll Select zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten van incasso, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte — door wie dan ook verleend — bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Payroll Select is ingeroepen respectievelijk de vordering door Payroll Select ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
h) Uitsluitend betalingen aan Payroll Select werken bevrijdend. Betalingen aan de medewerker(s) of het verstrekken van een voorschot aan de medewerker(s) zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
i) Met betrekking tot door de opdrachtgever aan Payroll Select te betalen bedragen kan de opdrachtgever zich niet beroepen op verrekening. Tevens heeft de opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichting jegens Payroll Select op te schorten.
j) In geval van liquidatie, insolventie, schuldsanering, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, waarbij Payroll Select tevens recht heeft op een direct opeisbare schadevergoeding tot een bedrag ter grootte van de resterende contracttermijnen indien de overeenkomst niet was beëindigd.

Artikel 26: Automatische incasso

a) Bij betaling middels automatische incasso is de opdrachtgever gehouden aan een zodanig saldo op de betreffende rekening dat de verschuldigde bedragen ook daadwerkelijk kunnen worden afgeschreven.
b) Door verstrekking van een machtiging tot automatische incasso verplicht de opdrachtgever zich af te zien van terugboeking, storneren of het op andere wijze ongedaan maken van incassering door Payroll Select.
c) Gaat een opdrachtgever in weerwil van het vorenstaande toch over tot terugboeking, storneren of het ongedaan maken van een automatische incassering door Payroll Select, dan is zij dientengevolge in verzuim en is zij verplicht alle schade die dientengevolge zijdens Payroll Select ontstaat te vergoeden. Die schadevergoeding wordt vastgesteld op minimaal € 150,– per dag onverminderd het recht volledige schadevergoeding te vorderen indien de schade meer bedraagt dan genoemd minimum.

Artikel 27: Opschortingsrechten

Indien opdrachtgever niet voldoet aan hetgeen gesteld is in deze Algemene Voorwaarden is Payroll Select gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden per direct op te schorten of van verdere uitvoering af te zien. Payroll Select is in dat geval gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot aan Payroll Select.

Artikel 28: Overmacht

a) Payroll Select is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Payroll Select verleende opdrachten indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen; stroomstoringen, storingen in internet- en telefoonverbindingen, ernstige storing in het productieproces en anderszins oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, terrorisme, brand, inbraak, en andere calamiteiten als werkstaking, uitsluiting, ziekte, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden direct gevolg hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
b) Zodra een in 28 a) genoemde omstandigheid zich voordoet, zal Payroll Select opdrachtgever daarvan mededeling doen.
c) Indien nakoming door Payroll Select tijdelijk onmogelijk is, is Payroll Select gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
d) Ingeval van een blijvende overmacht situatie zal na ontvangst van de hiervoor sub b bedoelde mededeling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geacht worden te zijn ontbonden, onder de verplichting van opdrachtgever om aan Payroll Select te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, zonder dat dit aan de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding geeft.

Artikel 29: Auteursrechten

a) Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Payroll Select zich de rechten en bevoegdheden voor die Payroll Select toekomen op grond van de Auteurswet.
b) De in het kader van de overeenkomst eventueel door Payroll Select tot stand gebrachte overeenkomsten, brochures, geschriften of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Payroll Select, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 30: Geheimhouding

a) Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
b) Indien Payroll Select op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Payroll Select zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Payroll Select niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

Artikel 31: Geschillen/Toepasselijk recht/Wijzigingen

a) Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter in de vestigingsplaats van Payroll Select bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft Payroll Select het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
b) Op elke overeenkomst tussen Payroll Select en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
c) Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland te Apeldoorn en gelden voor onbepaalde tijd.
d) Op overeenkomsten die reeds voor datum van depot van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn gesloten, zijn deze Algemene Voorwaarden direct van toepassing tenzij de aard van de wijzigingen in de resp. artikelen zich daar in redelijkheid tegen verzet of de opdrachtgever daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt.
e) Wijzigingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn bindend na kennisgeving van de wijzigingen of aanvullingen aan partijen door Payroll Select.

Algemene Informatie Payroll Select Technical Services

Deze pagina van Payroll Select bevat informatie met betrekking tot

  • Algemene informatie over de back office-constructie Payroll Select Technical Services
  • WKA verklaring Payroll Select Technical Services
  • ISO 9001 2015 Certificaat
  • ABU Certificaat
  • NEN 4400-1
  • Privacy Statement Payroll Select

Ga hier naar onze Algemene Voorwaarden Werving en Selectie